Nezařazené články

DUM materiály - 1. stupeň

» » 7. listopad 2013

Seznam souborů pro interaktivní tabule, vytvořených našimi pedagogy. Soubory lze po stažení prohlížet i na PC pomocí nainstalovaného freewarového programu Notebook Interactive Viewer – v české lokalizaci volně k dispozici zde (8,06 MB). Seznam bude doplňován.

Poznámka: Soubory jsou tvořeny jako materiál k moderované výuce, jejich použití v samostatné činnosti nemusí vést k zamýšlenému efektu. Vzhledem k použitému software může docházet k nestandardnímu zobrazení.

stažení metodického listu | Stažení výukového souboru

1. stupeň

ČESKÝ JAZYK
Mgr. Martina Kasíková
Název Anotace T
ř
í
d
a
I
n
f
o
S
o
u
b
o
r
Slabiky, slova, věty Opakování učiva 1. ročníku (písmena, hlásky, slabiky, věty), velké písmeno na začátku věty, znaménka za větami, dělení slov na slabiky
2.
Druhy vět Druhy vět, znaménka za větami, procvičování a určování druhů vět
2.

PRVOUKA
Mgr. Martina Kasíková
Název Anotace T
ř
í
d
a
I
n
f
o
S
o
u
b
o
r
Jaro Určování jarních měsíců, domácí zvířata, jarní květiny, Velikonoce
1.
Lidské tělo Rozlišení základních částí lidského těla, správná životospráva, nemoc, úraz
1.
Orientace v čase Dny v týdnu, měsíce, roční období
1.
Podzim Podzim v přírodě, poznávání stromů, chování zvířat, ovoce a zelenina
2.
Rodina Členové rodiny, vztahy v rodině, povolání, místnosti v rodinném domě
2.
Škola Školní místnosti, chování ve škole, cesta do školy, dopravní prostředky, dopravní značky
2.

ANGLIČTINA
Bc. Barbora Lenková
Název Anotace T
ř
í
d
a
I
n
f
o
S
o
u
b
o
r
Expressing Time – Vyjádření času Rozdíl mezi “am” a “pm”, vyjádření času v angličtině, digitální čas
4.
Minulý čas slovesa “být” Časování slovesa “was / were” v minulém čase – kladný tvar, zápor, otázky
5.

ČESKÝ JAZYK
Mgr. Jindra Roučková
Název Anotace T
ř
í
d
a
I
n
f
o
S
o
u
b
o
r
Abeceda Nadřazená a podřazená slova
2.
Bě, pě, mě, vě Výslovnost a pravopis skupin “bě, pě, mě, vě
2.
Párové souhlásky “b/p, d/t, ď/ť Připomenutí základních informací pro zjištění správnosti psaní párových souhlásek “b/p, d/t, ď/ť
2.
“Dě”, “tě”, “ně” Výslovnost a pravopis skupin “dě”, “tě”, “ně”
2.
Párové souhlásky “H, ch, v, f” Připomenutí základnícj informací pro zjištění správnosti psaní párových souhlásek “h, ch, v, f”
2.
Hlásky Opakování – rozlišování a rozdělování hlásek, psaní y/ý a i/í po tvrdých a měkkých souhláskách
2.
Význam slov Opakování – rozdělení slov dle významu – protikladná, mnohoznačná, souznačná, citově zabarvená
2.
Podstatná jména, vlastní jména Vlastní jména osob, zvířat, vesnic a měst
2.
Samohlásky Práce s krátkými a dlouhými samohláskami určování délky, hledání samohlásek dle zadání
2.
Párové souhlásky “z/š”, “ž/š” Připomenutí základních informací pro zjištění správnosti psaní párových souhlásek “z/s” a “ž/š
2.

MATEMATIKA
Mgr. Jindra Roučková
Název Anotace T
ř
í
d
a
I
n
f
o
S
o
u
b
o
r
Opakování z 2.ročníku Základní početní operace, sudá a lichá čísla, počítání pod sebe
3.

PRVOUKA
Mgr. Jindra Roučková
Název Anotace T
ř
í
d
a
I
n
f
o
S
o
u
b
o
r
Rok Rok a jeho části – měsíce, týdny. Poznávání ročních období. Práce s kalendářem
2.
Jaro Jaro – květiny, zvířata a ptáci
2.
Čas Znalosti časových jednotek – týden, hodiny, minuty, sekundy. Báseň “Týden malých zahradníků” – F. Hrubín
2.
Velikonoce Znalost svátku – opakování metodou A-Z kvízu
2.
Dopravní výchova Procvičování dopravních značek, chodci, příprava na cyklisty
3.

ČESKÝ JAZYK
Mgr. Iveta Vodičková
Název Anotace T
ř
í
d
a
I
n
f
o
S
o
u
b
o
r
Číslovky Rozlišování a určování druhů číslovek, použití správných tvarů ve větách
5.
Přídavná jména a příslovce Rozlišení a určení, použití v gramatice
5.
Přídavná jména měkká Rozlišení a určení druhů přídavných jmen, přiřazení ke vzorům, použití mluvnicky správných tvarů
5.
Přídavná jména tvrdá Rozlišení a určení druhů přídavných jmen, přiřazení ke vzorům, použití mluvnicky správných tvarů
5.
Přídavná jména přivlastňovací Rozlišení a určení druhů přídavných jmen, přiřazení ke vzorům, použití mluvnicky správných tvarů
5.
Slovesa a mluvnické kategorie I Určování mluvnické kategorie sloves, využití gramaticky správných tvarů sloves
5.
Slovesa a mluvnické kategorie II Určování mluvnické kategorie sloves, využití gramaticky správných tvarů sloves
5.
Slovesa a mluvnické kategorie III Určování podmiňovacího způsobu sloves, využití gramaticky správných tvarů
5.
Stavba věty Rozlišení věty jednoduché a souvětí, určování základních větných členů, sestavení grafické stavby věty
5.
Stavba věty jednoduché I Stavba věty jednoduché, základní větné členy – podmět
5.
Stavba věty jednoduché II Stavba věty jednoduché, základní větné členy – přísudek
5.
Stavba souvětí Rozpoznávání souvětí, určování počtu vět, rozlišení vedlejších a hlavních vět, setavení vzrorce souvětí
5.
Shoda podmětu s přísudkem Rozlišení podmětu a přísudku, určení rodu podmětu, určení správné koncovky slovesa
5.
Shoda několikanásobného podmětu s přísudkem Určení několikanásobného podmětu, rod jeho členů, určení správné koncovky slovesa
5.
Vzory podstatných jmen – rod mužský I Zařazení ke vzorům pán, hrad, muž stroj; užití správných koncovek
5.
Vzory podstatných jmen – rod mužský II Zařazení ke vzorům předseda, soudce; užití správných koncovek
5.
Vzory podstatných jmen – rod střední Zařazení ke vzorům moře, kuře, město, stavení; užití správných koncovek
5.
Vzory podstatných jmen – rod ženský Zařazení ke vzorům žena, růže, píseň, kost; užití správných koncovek
5.
Zájmena Rozlišení a určení druhů zájmen, zařazení k typům, užívání gramaticky správných tvarů
5.

PŘÍRODOVĚDA
Mgr. Iveta Vodičková
Název Anotace T
ř
í
d
a
I
n
f
o
S
o
u
b
o
r
Lidské tělo – kostra Význam kostry, základní části, možná zranění a první pomoc
5.
Oceány Rozlišení světových oceánů, fauna a flóra oceánů a moří v podnebných pásmech
5.
Podnebné pásy I Rozlišení pojmů počasí a podnebí, faktory ovlivňující podnebí, podnebné pásy a jejich charakteristika, fauna a flóra jednotlivých podnebných pásů
5.
Podnebné pásy II Rozlišení pojmů počasí a podnebí, faktory ovlivňující podnebí, podnebné pásy a jejich charakteristika, fauna a flóra jednotlivých podnebných pásů
5.
Podnebné pásy III Rozlišení pojmů počasí a podnebí, faktory ovlivňující podnebí, podnebné pásy a jejich charakteristika, fauna a flóra jednotlivých podnebných pásů
5.
Třídění organismů Zařazení vybraných zástupců rostlin, hub a živočichů do základního třídícího systému
5.

ČESKÝ JAZYK
Mgr. Hana Lenková
Název Anotace T
ř
í
d
a
I
n
f
o
S
o
u
b
o
r
Vzory podstatných jmen – rod mužský Koncovky podstatných jmen rodu mužského, vzory pro rod mužský, životnost
4.
Vzory podstatných jmen – rod ženský Koncovky podst.jmen rodu ženského, vzory pro rod ženský
4.
Vzory podstatných jmen – rod střední Koncovky podstatných jmen rodu středního, vzory pro rod střední
4.

MATEMATIKA
Mgr. Hana Lenková
Název Anotace T
ř
í
d
a
I
n
f
o
S
o
u
b
o
r
Počítáme s velkými čísly Čtení, psaní, porovnávání velkých čísel v řádech miliónů, početní úkony s velkými čísly
5.

PŘÍRODOVĚDA
Mgr. Hana Lenková
Název Anotace T
ř
í
d
a
I
n
f
o
S
o
u
b
o
r
Podmínky života – Svět kolem nás Třídění přírodnin a lidských výtvorů, využití přírodnin, třídění odpadů
3.
Živé organismy Životní projevy živých organismů, podmínky života, třídění hub na jedlé, nejedlé a jedovaté
3.
Stavba těla semenných rostlin Stavba těla semenných rostlin, tvorba a druhy plodů
4.
Vlastnosti a dělení rostlin Vlastnosti rostlin, dělení podle způsobu rozmnožování
4.
Vlastnosti a dělení živočichů Vlastnosti živočichů, rozdělení podle stavby těla
4.
Rostliny našich polí Seznámení s polními plodinami a jejich využitím
4.
Subtropický pás Charakteristika subtropického pásu, rostliny a živočichové subtropického pásu.
5.

EXKURZEPROJEKT EVVO
Mgr. Hana Lenková
Název Anotace T
ř
í
d
a
I
n
f
o
S
o
u
b
o
r
Propast Macocha, Punkevní jeskyně Materiál zpracovaný na základě školní exkurze v projektu EVVO
Sloupsko-šošůvské jeskyně Materiál zpracovaný na základě školní exkurze v projektu EVVO
Zajímavosti jižní Moravy Materiál zpracovaný na základě školní exkurze v projektu EVVO

ČESKÝ JAZYK
Mgr. Jitka Vaníková
Název Anotace T
ř
í
d
a
I
n
f
o
S
o
u
b
o
r
Podstatná jména Určování rodu, čísla a životnosti podstatných jmen
3.
Slovesa
3.
Neohebná slova Poznávání příslovcí, předložek, spojek, částic a citoslovcí
3.

MATEMATIKA
Mgr. Jitka Vaníková
Název Anotace T
ř
í
d
a
I
n
f
o
S
o
u
b
o
r
Sčítání a odčítání Opakování a procvičování
4.
Násobení a dělení I Opakování a procvičování
4.
Násobení a dělení II Opakování a procvičování
4.
Převody jednotek Opakování a procvičování jednotek délky, hmotnosti, objemu a času
4.
Čísla nad 10 000 Čtení čísel, rozklad čísla, porovnávání, zaokrouhlování, řetězce, sčítání, odčítání, násobení, dělení
4.

Soubory výukových programů lze za účelem nekomerčního využití a vzdělávacích cílů volně stahovat a šířit.