Nezařazené články

DUM materiály - 2. stupeň

» » 7. listopad 2013

Seznam souborů pro interaktivní tabule, vytvořených našimi pedagogy. Soubory lze po stažení prohlížet i na PC pomocí nainstalovaného freewarového programu Notebook Interactive Viewer – v české lokalizaci volně k dispozici zde (8,06 MB). Seznam bude doplňován.

Poznámka: Soubory jsou tvořeny jako materiál k moderované výuce, jejich použití v samostatné činnosti nemusí vést k zamýšlenému efektu. Vzhledem k použitému software může docházet k nestandardnímu zobrazení.

stažení metodického listu | Stažení výukového souboru

2. stupeň

ČESKÝ JAZYK
Mgr. Lenka Hrbáčová
Název Anotace T
ř
í
d
a
I
n
f
o
S
o
u
b
o
r
Druhy vedlejších vět Opakování – rozdíl mezi větou a souvětím, druhy vedlejších vět v souvětí podřadném
8.
Jarní opakování pro 2. stupeň Opakování – slovní druhy, mluvnické kategorie jmen a sloves, větné členy, pravopis, práce s textem
6.-9.
Obohacování slovní zásoby Opakování obohacování slovní zásoby, motivování k zapamatování základních faktů
8.
Odchylky od pravidelného skloňování I Odchylky od pravidelného skloňování podstatných jmen, část I
6.
Odchylky od pravidelného skloňování II Odchylky od pravidelného skloňování podstatných jmen, část II
6.
Poměry mezi hlavními větami Významové poměry mezi hlavními větami
8.
Poper se s češtinou I Opakování pravopisu – shoda podmětu s přísudkem, pravopis přídavných jmen – koncovky
6.-9.
Poper se s češtinou II Opakování pravopisu – koncovky podstatných jmen, pravopis mě/mně
6.-9.
Přídavná jména Opakování druhů přídavných jmen, skloňování, pravopis, užití v textu
6.
Rozbor věty Rozbor věty jednoduché – graf, větné členy
6.
Skloňování přejatých slov Skloňování přejatých slov včetně vlastních jmen
8.
Slovanské jazyky Rozdělení, historie
8.
Slovesný vid Mluvnické kategorie, slovesný vid dokonavý a nedokonavý
8.
Slovní zásoba a význam slova Slova nadřazená, podřazená, souřadná, sousloví, slovní zásoba
9.
Větné členy Rozvíjející větné členy, přívlastek shodný a neshodný, předmět, přísl. určení, doplněk
6.-9.

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Mgr. Lenka Hrbáčová
Název Anotace T
ř
í
d
a
I
n
f
o
S
o
u
b
o
r
Nepravidelná slovesa avoir a être Časování nepravidelných sloves avoir a être
7.

PŘÍRODOPIS
Ing. František Smejkal
Název Anotace T
ř
í
d
a
I
n
f
o
S
o
u
b
o
r
Pavoukovci Stavba pavouka
6.
Květ, plody, fotosyntéza Popis květu, poznávání květenství a plodů
7.
Tělní tekutiny, krev Popis srdce, popis krevního oběhu
8.
Trávicí soustava Složení trávicí soustavy, cesta potravy, stavba zubu
8.
Opěrná soustava člověka Popis jednotlivých částí kostry – lebka, horní a dolní končetina
8.
Test člověk Ověření znalostí
8.
Pohlavní orgány, vývin lidského jedince Mužské a ženské pohlavní orgány
8.
Modrá planeta Složení atmosféry
9.
Test – Modrá planeta Ověření znalostí – složení atmosféry
9.

ANGLICKÝ JAZYK
Bc. Barbora Lenková
Název Anotace T
ř
í
d
a
I
n
f
o
S
o
u
b
o
r
Past Perfect Tense – Předminulý čas Tvorba předminulého času, jeho použití
9.

MATEMATIKA
Mgr. Lenka Helešicová
Název Anotace T
ř
í
d
a
I
n
f
o
S
o
u
b
o
r
Celá čísla Porovnávání, absolutní hodnota, opačné číslo
7.
Celá čísla – dělení Dělení kladných a záporných čísel, příklady se závorkami, výsledné znaménko
7.
Celá čísla – násobení Násobení kladných a záporných čísel, příklady se závorkami, výsledné znaménko
7.
Celá čísla – sčítání, odčítání Sčítání a odčítání, příklady se závorkami
7.
Čtyřúhelník, rovnoběžník Objasnění pojmů, vlastnosti úhlů, výška, úhlopříčka
7.
Kosočtverec, kosodélník Pojmy obvod a obsah, vlastnosti
7.
Nepřímá úměrnost, trojčlenka Vysvětlení pojmů, odlišnost od přímé úměrnosti, použití trojčlenky
7.
Poměr, postupný poměr Vysvětlení pojmů, použití v praktických výpočtech
7.
Přímá úměrnost Vysvětlení pojmů, použití trojčlenky
7.
Procento, procentová část Co je to procento, výpočet velikosti části odpovídající danému procentu
7.
Shodnost v rovině Vysvětlení pojmu shodné útvary, příklady shodných útvarů z přírody a architektury, rozhodovábí o shodnosti
7.
Shodnost trojúhelníků Vysvětlení pojmů, uplatnění vět “sss”, “sus”, “usu” v konstrukci trojúhelníků
7.
Výpočet základu Určení celku z dané části a počtu procent
7.
Zlomky – dělení Dělení přirozeného čísla zlomkem, dělení zlomku zlomkem i smíšeným číslem
7.
Zlomky – desetinné zlomky, smíšené číslo Převádění zlomku na desinné číslo a opačně, převádění zlomku na smíšené číslo, pojmy celek a část
7.
Zlomky – krácení, rozšiřování, porovnávání Pojem zlomek, zlomek z celku, doplnění čitatele a jmenovatele, rozšiřování a krácení zlomku, porovnávání zlomků
7.
Zlomky – násobení Násobení přirozeným číslem, násobení zlomku zlomkem a smíšeným číslem
7.
Zlomky – sčítání a odčítání Sčítání a odčítání se stejným i různým jmenovatelem
7.
Zlomky – procvičení Procvičování zlomků
7.
Druhá mocnina Určování podle tabulek i kalkulačky, odhad mocniny
8.
Druhá odmocnina Určování podle tabulek i kalkulačky, odhad odmocniny
8.
Druhá mocnina – využití Určování podle tabulek i kalkulačky, odhad mocniny
8.
Kruh, kružnice Základní pojmy kruh, kružnice, průměr, poloměr, vzájemná poloha kružnic a kružnice s přímkou
8.
Kruh, kružnice – obvod, obsah Výpočet délky kružnice, obvodu a obsahu kruhu, využití vzorců v aplikačních úlohách
8.
Pythagorova věta Užití pro přeponu i odvěsny, obrácená věta a její použití
8.
Pythagorova věta – využití Použití Pythagorovy věty při řešení úloh
8.
Mnohočleny – násobení mnohočlenem Násobení mnohočlenu mnohočlenem, práce s mnohočleny
8.
Mnohočleny – rozklad na součin Úprava mnohočlenů vytknutím před závorku, práce s mnohočleny
8.
Mnohočleny – užití vzorců Užití vzorců pro druhou mocninu součtu a rozdílu
8.
A-Z kvíz A-Z kvíz pro 8. třídu
8.
Goniometrické funkce sinus, kosinus Vysvětlení pojmů sinus a kosinus v pravoúhlém trojúhelníku, určení hodnot pomocí tabulek i kalkulačky, sestrojení grafu funkce
9.
Jehlan Vysvětlení pojmů, příklady z přírody a architektury, výpočet povrchu a objemu
9.
Koule Vysvětlení pojmů, příklady z přírody a architektury, výpočet povrchu a objemu
9.
Kužel Vysvětlení pojmů, příklady z přírody a architektury, výpočet povrchu a objemu
9.
Lomený výraz – krácení a rozšiřování Krácení a rozšiřování lomených výrazů, využití již probraného krácení a rozšiřování zlomků
9.
Lomené výrazy – násobení a dělení Násobení a dělení lomených výrazů, využití již probraného násobení a dělení zlomků
9.
Lomené výrazy – sčítání a odčítání Sčítání a odčítání lomených výrazů, využití již probraného sčítání a odčítání zlomků
9.
Nelineární funkce, kvadratická funkce, nepřímá úměrnost Objasnění pojmů, sestrojení grafů
9.
Podobnost, podobnost trojúhelníků Vysvětlení pojmů, určení koeficientu podobnosti, zvětšení a zmenšení útvaru
9.
Lineární funkce, přímá úměrnost Pojem funkce, lineární funkce, přímá úměrnost, konstantní funkce, sestrojení grafů
9.
Soustava rovnic – dosazovací metoda Soustava dvou lineárních rovnic, řešení pomocí dosazovací metody
9.
Soustava rovnic – sčítací metoda Soustava dvou lineárních rovnic, řešení pomocí sčítací a kombinované metody
9.

FYZIKA
Mgr. Lenka Helešicová
Název Anotace T
ř
í
d
a
I
n
f
o
S
o
u
b
o
r
Fyzikální veličiny – čas Značka, hlavní a další jednotky, porovnání, měření, měřidla
6.
Fyzikální veličiny – délka Značka, hlavní a další jednotky, porovnání, měření, měřidla
6.
Fyzikální veličiny – hmotnost Značka, hlavní a další jednotky, porovnání, měření, měřidla
6.
Fyzikální veličiny – hustota Značka, hlavní a další jednotky, porovnání, měření, měřidla
6.
Fyzikální veličiny – teplota Princip teploměrů, typy teploměrů, jednotky, měření teploty a rozdílu teplot teploměrem
6.
Síla a její měření Značka, hlavní a další jednotky, porovnání, měření, měřidla
6.
Elektrický obvod Elektrický obvod jednoduchý a složitější, schéma, rozdíly mezi rozvětveným a nerozvětveným el. obvodem, velikost el. proudu
6.
Elektrický výboj, blesk, ochrana Podstata blesku a hromu, ochrana před bleskem
6.
Vodiče a nevodiče, elektrické pole Rozdíly mezi vodičem a izolantem, ověření existence el. pole, popis el. síly
6.
Elektrování těles, druhy náboje Druhy náboje, elektrování těles, přitahování a odpuzování těles
6.
Magnetické pole Země, kompas, buzola Využití praktických poznatků o mag. poli Země, znázornění zemských pólů, použití kompasu a buzoly
6.
Magnety a jejich vlastnosti Využití praktických poznatků o působení mag. pole na magnet, znázornění průběhu mag. pole indukčními čarami, označení pólů
6.
Model atomu, elektroskop, elektrometr Složení atomu, druhy el. náboje, iontů, měření a vytvoření el. náboje
6.
Těleso a látka, skupenství Rozlišení těles a látek, určování skupenství
6.
Účinky elektrického proudu, elektrické spotřebiče Objasnění účinků el. proudu, rozdělení el. spotřebičů na jejich základě
6.
Zdroje elektrického napětí Vysvětlení pojmu “zdroj napětí”, uvedení druhů, typy elektráren, jejich princip a využití
6.
Archimédův zákon, plavání těles Vztlaková síla, podstata Archimédova zákona, vyvození, zda se těleso potopí, vznáší se, plove
7.
Hydrostatický tlak, spojené nádoby Charakteristika hydrostatického tlaku, podstata spojených nádob, spojení s praxí, využití
7.
Kapaliny – vlastnosti, povrchové napětí Charakteristika vlastností kapalin, podstata a vlastnosti povrchového napětí, spojení s praxí
7.
Odraz a lom světla Zákon odrazu, aplikace v praxi, určení lomu ke kolmici a od kolmice
7.
Otáčivý účinek síly, rovnováha sil Popis, použití vzorce pro moment síly, zakreslení síly, rameno sil
7.
Pascalův zákon, hydraulické zařízení Podstata Pascalova zákona, jeho využití v hydraulických zařízeních
7.
Podtlak, přetlak, proudění vzduchu Atmosférický tlak, určení podtlaku, přetlaku, využití, souvislost s prouděním vzduchu
7.
Pohyb tělesa, rychlost Klid a pohyb tělesa, trajektorie, dráha, druhy pohybů, výpočet rychlosti
7.
Setrvačnost Pojem stervačnost, aplikace v praxi, názorné předvedení příkladů
7.
Síla a její působení Vysvětlení veličiny, předvedení jednotek, znázornění úsečkou
7.
Smykové tření a jeho měření, valivé tření Charakteristika smykového tření, klady a zápory, praktické měření jeho velikosti
7.
Stín, polostín, Měsíc a Slunce Vznik stínů, objasnění zatmění Měsíce a Slunce, měsíční fáze
7.
Tíhová síla, těžiště Rozdíl mezi tíhovou a gravitační silou, charakteristika a určení těžiště
7.
Zákon síly, akce a reakce Vysvětlení síly, účinky síly, aplikace na okolní děje, příklady
7.
Atmosféra Země, meteorologie Charakteristika atmosférického tlaku a jeho změny s nadmořskou výškou, vrstvy atmosféry, základní pojmy meteorologie
7.
Vlastnosti plynů Charakteristiky vlastností plynů, atmosférický tlak, objasnění principů měřících přístrojů
7.
A-Z kvíz – 7. třída A-Z kvíz pro 7. třídu
7.
Energie polohová a pohybová Souvislosti mezi konáním práce, polohovou a pohybovou energií tělesa, užití vztahu pro obě energie
8.
Oko, optické jevy, klamy Optické vlastnosti oka, krátkozrakost, dalekozrakost, podstata korekce, rozklad světla, opt. klamy
8.
Optické přístroje Princip lupy, dalekohledu, mikroskopu, periskopu, druhy fotoaparátů
8.
Páka, kladka Užití páky a kladky, využití v praxi
8.
Práce a výkon Pojmy mechanická práce a výkon, jednotky, díly, vztahy pro řešení problémů
8.
Přeměna energie, Zákon zachování energie Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie, objasnění zákona zachování energie
8.
Sublimace, desublimace Rozpoznání skupenské přeměny sublimace, desublimace, využití v praxi, uvedení příkladů z praxe
8.
Hvězdy Vznik, vývoj, zánik hvězdy, rozdíl mezi planetou a hvězdou
9.
Jaderné a štěpné reakce Princip a druhy jaderné reakce, objasnění řetězové reakce
9.
Jaderný reaktor a elektrárna Princip jaderného reaktoru, činnost jaderné elektrárny
9.
Jádro atomu, jaderné síly Stavba atomu, pojmy izotop, nuklid, jaderné síly
9.
Malá tělesa, komety Planetky, meteridy(ty)
9.
Radioaktivita a její využití Pojem radioaktivita, druhy radioaktivity, druhy záření, využití v praxi
9.
Slunce, Sluneční soustava Sluneční soustava, její vymezení, charakteristika hvězdy Slunce
9.
Země a Měsíc, jejich pohyby Střídání dne a noci pohybem Země okolo osy, střídání ročních období pohybem Země okolo Slunce, zatmění Měsíce a Slunce, slapové jevy
9.

ČESKÝ JAZYK
Mgr. Jiřina Filinová
Název Anotace T
ř
í
d
a
I
n
f
o
S
o
u
b
o
r
Podstatná jména I Podstatná jména konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná a látková
6.
Podstatná jména II Podstatná jména obecná a vlastní, rozlišování, pravidla psaní vlastních podstatných jmen
6.
Slovní druhy Opakování slovních druhů ohebných a neohebných, využití v textu a řeči
6.
Číslovky Opakování druhů číslovek, osvojení si zásad psaní tečky u řadových číslovek, seznámení se skloňováním číslovek
6.

Soubory výukových programů lze za účelem nekomerčního využití a vzdělávacích cílů volně stahovat a šířit.